Privacy beleid

KnowL.Solutions B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89788907 en theSolutionsCompany B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89772245. Email: ask.us@knowl.solutions,  (KnowL, wij onze ons) biedt online kennis en leer en informatieplatforms (KnowL Platform) waarop u toegang heeft tot kennis, best practices, vakliteratuur, seminars, opleidingen en andere activiteiten. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor uw toegang tot het KnowL Platform vindt u in de KnowL Gebruiksvoorwaarden.

Om u toegang te geven tot het KnowL Platform en u gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten die het KnowL Platform biedt, waaronder het inschrijven voor seminars, opleidingen, deelnemen aan discussies en andere activiteiten, verwerken wij uw persoonsgegevens.

1 Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u gebruik maakt van het KnowLPlatform. Dit Privacy Statement heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop KnowL uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het KnowL Platform, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2 Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

KnowL is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van het KnowL Platform. In dit Privacy Statement zullen wij ingaan op de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor KnowL het doel en de middelen bepaalt. Tussen KnowL en uw werkgever/organisatie (een partner van KnowL) is een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het KnowL Platform aan u en uw mede gebruikers ter beschikking wordt gesteld en hoe het KnowL Platform wordt ingericht. Uw werkgever/organisatie zal in dit verband eveneens persoonsgegevens van u verwerken en bepaalde persoonsgegevens aan KnowL verstrekken. Hiervoor is uw werkgever/organisatie zelfstandig (verwerkings)verantwoordelijke en gelden de privacy voorwaarden van uw werkgever/organisatie.

Wanneer u zich via het KnowL Platform inschrijft voor seminars, opleidingen en andere activiteiten worden deze uitgevoerd door een door ons ingeschakelde toeleverancier. Uw persoonsgegevens zullen ook worden doorgegeven aan deze toeleverancier. Voor zover de toeleverancier uw persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden, kwalificeert deze eveneens als (mede) (verwerkings)verantwoordelijke. In dat geval zijn ook de eigen privacy voorwaarden van de toeleverancier op u van toepassing. Alle leveranciers zijn (verwerkings)verantwoordelijke.

Dit Privacy Statement bevat allen de gegevensverwerkingen waarvoor KnowL als (verwerkings)verantwoordelijke kwalificeert. KnowL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gegevensverwerkingen van derden die zelfstandig als verantwoordelijken persoonsgegevens verwerken.

3 Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken via of in verband met het KnowL Platform. Hieronder beschrijven wij welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken.

 1. Informatie die wij van u verwerken om een account voor u aan te maken. Deze informatie verkrijgen wij in de eerste plaats van uw werkgever/organisatie en ook van uzelf. Wij kunnen in dit verband uw voor- en achternaam verwerken, uw voorletters, de naam en het adres van de organisatie waarvoor u werkt, uw e-mail adres en indien van toepassing een account foto. Een account foto is niet noodzakelijk.
 2. Informatie afkomstig van uzelf binnen de omgeving van het KnowL Platform. Deze informatie omvat onder andere de informatie die u zelf opgeeft zoals uw rol/functie, de afdeling binnen uw organisatie waar u werkzaam/aan verbonden bent, uw telefoonnummer, een beschrijvende tekst over uzelf en door uzelf opgesteld, uw interesses, de communities die u volgt, de bijdragen aan discussies binnen deze communities en de gegevens die u verstrekt wanneer u contact opneemt met KnowL. Daarnaast omvat deze informatie gegevens over de producten en diensten die u heeft afgenomen van KnowL, zoals de door u gevolgde cursussen of seminars en andere activiteiten.
 3. Gegevens die wij genereren op basis van uw gebruik van het KnowL Platform. Wij kunnen, onder andere door gebruik te maken van cookies, uw surfgedrag in kaart brengen. Wij houden bij welke pagina’s u heeft bezocht binnen het KnowL Platform, waarbij wij uw IP adres, browsertype en gebruikersnaam verwerken, alsmede het tijdstip van uw internetsessie.
4 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 1. Om u toegang te verschaffen tot het KnowL Platform en u gebruik laten maken van de functionaliteiten van het KnowL Platform;
 2. Maken van user profielen zodat de content van het KnowL Platform kan worden gepersonaliseerd op basis van de interesses die u hebt opgegeven en op basis van uw surfgedrag;
 3. Voor het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het effectief plaatsen van relevante informatie binnen het KnowL Platform;
 4. Het behandelen van klachten/geschillen en informatieverzoeken;
 5. Om contact met u te onderhouden, waaronder het versturen van voor u interessante informatie over onze diensten en de diensten van onze externe leveranciers (direct marketing);
 6. Ter beveiliging en verbetering van het KnowL Platform;
 7. Samenstellen van gebruikersstatistieken;
 8. Voldoen aan toepasselijke wetgeving en het beschermen van onze rechten en belangen. In het kader van uw gebruik van het KnowL Platform verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden.
5 Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst die wij met u hebben, zoals is vastgelegd in de Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen daarnaast uw persoonsgegevens verwerken voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij onze dienstverlening zullen optimaliseren en adequaat beveiligen. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer u daar uw toestemming voor geeft. Dit is het geval wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het versturen van informatie die voor u interessant is (direct marketing). Deze toestemming kunt u ieder moment intrekken. Ten slotte kunnen wij uw gegevens verwerken omdat er een wettelijke verplichting op ons rust.

6 Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies binnen de omgeving van het KnowL Platform. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoeken aan het KnowL Platform willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hier over in ons Cookiebeleid.

7 Gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden

Wij kunnen, conform de wettelijke verplichtingen uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot direct marketing en cookies, uw persoonsgegevens voor informatie doeleinden op het KnowL Platform gebruiken.

8 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens maximaal 2 jaar nadat uw account is beëindigd, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij kunnen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten aanzien van geschillen, juridische procedures, klachten en geschillen langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van KnowL.

9 Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met of beschikbaar stellen aan derden.

 1. Aan uw werkgever/organisatie. Wij kunnen persoonsgegevens van u doorgeven aan uw werkgever/organisatie voor kwaliteitsdoeleinden en administratieve processen.
 2. Aan onze externe toeleverancier(s). Wanneer u zich inschrijft voor seminars, opleidingen en andere activiteiten die worden uitgevoerd door een externe toeleverancier zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan deze externe toeleverancier voor zover dit noodzakelijk is om hun diensten aan u aan te bieden.
 3. Aan andere gebruikers. Bepaalde gegevens die u of uw werkgever/organisatie binnen uw omgeving van het KnowL Platform deelt, zijn ook zichtbaar voor andere gebruikers. Het gaat bijvoorbeeld om uw profiel. Dit is noodzakelijk voor kennisuitwisseling en kwaliteitsdoeleinden.
 4. Aan bewerkers (verwerkers) die namens KnowL persoonsgegevens verwerken. KnowL schakelt derden in die persoonsgegevens namens haar verwerken, zoals hosting- en cloud providers.
 5. Aan bevoegde overheidsinstanties. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan overheidsinstanties zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld als er in geval van fraude of illegale activiteiten een verzoek van de politie komt.
10 Doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen

In principe geeft KnowL geen persoonsgegevens door aan entiteiten/personen in landen buiten Nederland.

11 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

12 Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Persoonsgegevens die door uw werkgever/organisatie of door uzelf zijn opgegeven in het KnowL Platform zijn voor u direct inzichtelijk binnen de omgeving van het KnowL Platform. In principe kunnen enkele persoonsgegevens ook via het KnowL Platform worden aangepast. U kunt daarnaast op elk moment een volledig overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en deze laten corrigeren of verwijderen indien de gegevens niet correct zijn. Voeg bij uw verzoek een kopie van uw legitimatiebewijs zodat we kunnen controleren dat u degene bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Geef duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien of corrigeren. Indien u uw persoonsgegevens wilt verwijderen uit onze systemen kunt u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Uw verzoek tot inzage, correctie of wijziging kunt u sturen naar: ask.us@knowl.solutions

13 Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om bij mogelijke schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hierover een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

14 Wijzigingen van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 augustus 2021

15 Heeft u een vraag of een klacht?

Heeft u een vraag of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt u graag reageren op dit Privacy Statement? Dan kunt u contact opnemen met ask.us@knowl.solutions